Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

W dniu 15 grudnia 2015 r. uruchomiony został nabór wniosków w następujących konkursach:

 • Etiuda 4 - konkurs na stypendia doktorskie;
 • Fuga 5 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • Symfonia 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze;
 • Tango 2 - konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych

Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 15 marca 2016 r. Doktorantów i Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r.


 • Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku - Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych. Nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lutego 2016 r.
 • Diamentowy Grant V - w ramach programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2016 r.

 • Monografie - Konkurs umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nabór prac trwa do 15 marca 2016 r.
 • Adiustacje - laureaci konkursu otrzymują subwencję na sfinansowanie adiustacji językowej. Subwencja przeznaczona jest tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów tej adiustacji nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów innych prac redakcyjnych bądź wydawniczych. Nabór prac trwa do 15 marca 2016 r.
 • Translacje - dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Nabór prac trwa do 15 marca 2016 r.
 • TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 marca 2016 r.
 • TEAM-TECH - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 marca 2016 r.
 • FIRST TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Nabór wniosków będzie trwał do 24 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2016 r.
 • HOMING - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Nabór wniosków będzie trwał do 24 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2016 r.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami nowy konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


 • LIDER VII - Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r.
 • Stypendia Fundacji Lanckorońskich - w ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2016 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2016 r. 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach