NPRH: Umiędzynarodowienie - formularze dostępne w OSF

Informujemy, że w systemie OSF https://osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Umiędzynarodowienie. Nabór wniosków będzie trwał do 31 lipca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty w dwóch modułach.

Umiędzynarodowienie 3.a

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia, a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

  • obejmować tłumaczenie i publikację monografii opublikowanych pierwotnie w języku polskim lub publikację dzieł napisanych w językach kongresowych;
  • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  • umożliwiać publikację w wydawnictwach o wysokiej randze międzynarodowej;
  • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Umiędzynarodowienie 3.b

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki, w szczególności:

  • projekty wydania obcojęzycznych numerów zawierających oryginalne artykuły badawcze (co najmniej jeden numer na rok trwania projektu) przez czasopisma, dla których podstawowym językiem jest język polski;
  • projekty wydania nowych numerów obcojęzycznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język kongresowy lub podstawowy dla danej dyscypliny.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

  • obejmować publikację oryginalnych artykułów naukowych w językach kongresowych;
  • dotyczyć najważniejszych czasopismach polskiej humanistyki znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie ustawy z dnia 30kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249).

Szczegółowe informacje o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach