Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową:

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2015 r.  Wnioski należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych (ul. Dewajtis 5, Stary budynek, pokoje 050, 050A) w godzinach pracy Biura.

Przypominamy, że od dnia 5 marca 2015 r. projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową należy realizować zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Prosimy zapoznać się z treścią ww. zarządzenia przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje o zarządzeniu mogą znaleźć Państwo w tym wpisie.


 

Od 16 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w następujących konkursach:

  • OPUS 9 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków będzie trwał do 16 czerwca 2015 r.

Osobom, które chcą składać wniosek do NCN, polecamy lekturę przygotowanego przez Biuro ds. Badań Naukowych opracowania pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki".

Od 15 czerwca 2015 r. trwa także nabór wniosków w ramach następujących konkursów:

  • MAESTRO 7 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 7 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 5 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2015 r. 


  • NPRH Umiędzynarodowienie - Tematyka zgłaszanych projektów musi być ważna z perspektywy polskiej humanistyki. W ramach modułu Umiędzynarodowienie środki przeznaczone będą na finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach