NPRH: Nabór wniosków w module Umiędzynarodowienie

Od 25 czerwca do 31 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Umiędzynarodowienie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r.Do konkursu mogą być zgłoszone projekty w dwóch modułach.

Umiędzynarodowienie 3.a

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia, a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

  • obejmować tłumaczenie i publikację monografii opublikowanych pierwotnie w języku polskim lub publikację dzieł napisanych w językach kongresowych;
  • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  • umożliwiać publikację w wydawnictwach o wysokiej randze międzynarodowej;
  • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Umiędzynarodowienie 3.b

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki, w szczególności:

  • projekty wydania obcojęzycznych numerów zawierających oryginalne artykuły badawcze (co najmniej jeden numer na rok trwania projektu) przez czasopisma, dla których podstawowym językiem jest język polski;
  • projekty wydania nowych numerów obcojęzycznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język kongresowy lub podstawowy dla danej dyscypliny.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

  • obejmować publikację oryginalnych artykułów naukowych w językach kongresowych;
  • dotyczyć najważniejszych czasopismach polskiej humanistyki znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie ustawy z dnia 30kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249).

Szczegółowe informacje o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach